Velkommen til ELGA Labwater eShop

Indkøbskurv

Standard vilkår og betingelser - Erhverv

1. Vilkår
Al handel foregår i henhold til Krüger Aquacares gældende salgs- og leveringsbetingelser

2. Betaling og sikkerhed

Der kan ikke benyttes kreditkort som betaling.

Så snart man er godkendt som bruger, kan der bestilles varer, og en faktura vil blive fremsendt.

Betalingsbetingelser: 30 dage netto

Hvis der er aftalt specielle vilkår mht betalingsbetingelser, priser etc. vil dette fremgå af fakturaen. Specielle vilkår vil ikke fremgå af ordrebekræftelse m.m. fra Aquacares eshop.

3. Tilmelding

Ved tilmelding som bruger vil du få tildelt et unikt brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode er helt personlige oplysninger, som du er forpligtet til at holde for dig selv og derfor ikke må overdrage til andre. Vi opfordrer desuden til at ændre adgangskode jævnligt for at undgå misbrug. 
 
4. Personlige oplysninger
Alle brugerdata bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for dig og de betroede medarbejdere hos Krüger Aquacare. De personlige oplysninger vil blive anvendt til at opretholde funktionen af Krüger Aquacare til kundeadministration, markedsundersøgelser og reklameinformationer og kampagner, i det omfang dette er lovligt. Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige data under punktet ”Profil” eller ved at rette henvendelse til Krüger Aquacares Elga team. (elga@kruger.dk) 
 
5. Immaterielle rettigheder
Websidernes indhold, herunder f.eks. tekst, grafik, billeder, logoer, ikoner, software og andet materiale, der direkte eller indirekte er en del af websiderne, kan være beskyttet i henhold til både dansk og international ophavsret, varemærkeret eller i henhold til anden lovgivning. Al Materialet tilhører Krüger Aquacare. Sammenstillingen, herunder bl.a. indsamlingen, præsentationen, opstillingen og tilrettelæggelsen i øvrigt af Materialet er undergivet og beskyttet ved dansk og international ophavsret og tilhører os. Uautoriseret brug af Materialet kan være i strid med vores rettigheder, herunder blandt andet vores ophavs- og varemærkerettigheder.

Du er ikke berettiget til at ændre på Materialet eller at sælge, udleje, udlåne, gengive, fremvise, offentligt fremføre, på anden måde helt eller delvist sprede Materialet i offentlig eller kommerciel sigte, eller i øvrigt benytte Materialet på en måde, der alene tilkommer Materialets rettighedshaver(e).

Ingen dele af Materialet må i nogen som helst sammenhæng gengives eller i øvrigt benyttes på nogen anden webside eller i et netværk af computere, uanset om netværket er for en lukket kreds af brugere, med mindre skriftlig tilladelse er givet af Krüger Aquacare. 
 
6. Links til tredjeparts websider
Vores webside kan indeholde links til tredjeparters websider. Krüger Aquacare bærer ikke ansvaret for de pågældende websider, og brugen af disse sker på eget ansvar.
 
7. Support eller reklamation
Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af vores webside, eller hvis du ønsker at fremsætte såvel ros som reklamation, kan du henvende dig til Krüger Aquacare på tlf. 43 45 16 76 eller skrive til elga@kruger.dk.
 
8. Ansvarsfraskrivelse
Krüger Aquacare er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på Krugeraquacare.dk, hvis tabet skyldes forhold, som er uden for Krüger Aquacares kontrol. Dette kan for eksempel være:
•Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Krüger Aquacare, der står for driften af systemerne.
•Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Krüger Aquacare.
•Lovindgreb.
•Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
•Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Krüger Aquacare selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Krüger Aquacare. 

Krüger Aquacare tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.
 
10. Skadesløsholdelse af Krüger Aquacare
Skulle Krüger Aquacare, selskabets ansatte, repræsentanter, leverandører, agenter eller fysiske eller juridiske personer nævnt på websiderne som ansvarlige for disse, blive pålagt et ansvar, herunder erstatningsansvar, i forbindelse med din brug af websiderne, er du forpligtet til at skadesløsholde disse for ethvert tab (direkte eller indirekte), som de lider som følge af din brug, uanset baggrunden herfor. Din skadesløsholdelse af de nævnte personer omfatter tillige omkostninger til juridisk og regnskabsmæssig rådgivning samt domstolsbehandling, herunder sagsomkostninger. 
 
11. Misligholdelse af vilkår
Krüger Aquacare forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. Krüger Aquacare ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, og vores Kundeservice vil i tilfælde af misbrug, som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til Krüger Aquacare, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af websiden. 
 
12. Ændring af vilkår
Krüger Aquacare forbeholder sig ret til med 14 dages varsel at ændre nærværende vilkår. Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som står i din profil.